ساعت
اوقات شرعی
تقویم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 93
 بازدید امروز : 67
 کل بازدید : 44141
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 0/0933

                                                              

                                                       تجدید مزایده عمومی

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بندر عباس درنظر دارد نسبت به واگذاری مکانهای به شرح ذیل  به صورت اجاره رااز طریق مزایده  عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد الشرایط واگذارنماید لذا از متقاضیان دعوت  می گردد بادردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 0105658415001 درآمدسازمان پارکها وفضای سبز نزد بانک ملی شعبه شهرداری جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت 10روز در ساعات اداری به محل سازمان  واقع دربندر عباس بلوار افروز شهابی پور-  خیابان شهید تند گویان -کوچه هرمزگان «2» واحد حقوقی مراجعه نمایند.

·                  هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

·                  چنانچه برندگان اول ودوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب  اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد.

·                  شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران می باشد.

·                  این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد وصرفایک نوبت منتشر می گردد.

·         کلیه شرکت کنندگان می بایست مبلغ 30.000.000ریال به صورت نقدی یا ضما نت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتباررا به عنوان سپرده شرکت در مزایده  به حساب شماره 3/4173763/342 سازمان پارکها وفضای سبز  نزد بانک قرض الحسنه رسالت واریز نماید.(چک تضمین شده بانکی واسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد).

·                  سازمان دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد .

·                  برنده مزایده هنگام عقد قرارداد می بایست مبلغ اعلامی توسط موجر رابه عنوان حسن انجام کار دروجه سازمان تودیع نماید.

·                  حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.بدیهی است عدم حضورمانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد.

·         پیشنهاد دهندگان بایستی تاآخر وقت اداری مورخه16/9/95پیشنهادخودرا ازحیث مبلغ مشخص ،معین وبدون ابهام بوده ودر پاکتهای مربوطه لاک ومهر شده درقبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

·                  پیشنهادات رسیده درمورخه.17 /9/95درکمیسیون معاملات که درمحل سازمان تشکیل می گردد بازگشایی می شود.

·                 سازمان پارکها و فضای سبز شهر بندر عباس در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات در هر مرحله آزاد خواهد بود.

  

·          مستاجر پس ازپایان مدت قرارداد برابر تعهد محضری ارائه شده حق هرگونه ادعایی درمحل اعم از حق   کسب وپیشه رااز خود سلب واسقاط می نماید.

·                   ملاک انتخاب برنده پس ازتایید صلاحیت بالاترین قیمت پیشنهادی اجاره ماهیانه می باشد.

·         سایر اطلاعات وجزییات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه ازآن را دریافت وبا قید قبولی امضاء وبه پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.

·         جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 19-07633753418 تماس ویا به آدرس اینترنتی سازمان به نشانی  www.parks.bandarabbs.ir  مراجعه نمایید .

 

ردیف

شرح موضوع

1

اجاره یک قطعه زمین به مساحت 24مترمربع  جنب بوستان پردیس جهت عرضه گلهای بریدنی به مدت سه سال.

2

اجاره یک قطعه زمین به مساحت 40 مترمربع واقع درشهرک نبوت کوچه میثم 18 جهت عرضه تنقلات روبه روی زمین ورزشی به مدت سه سال.

 

روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری بندرعباس