نام; :
*
نام خانوادگی :
*
کد ملی:
*
موبایل:
*
پست الکترونیکی:
*
شرح پیشنهادات:
*

ارسال فایل:


الف) تعریف پیشنهاد: هر نوع ایده، ابتکار، نظر و راهکار که عملی و کارا باشد و در راستای بهبود فعالیتها و فرایندهای انجام کار ، ارتقای بهره وری و کیفیت، صرفه جویی و کاهش هزینه ها، افزایش ایمنی و سلامت، افزایش رضایتمندی کارکنان و مراجعین که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با وظایف شهرداری بندرعباس مرتبط باشد پیشنهاد تلقی می شود. در واقع پیشنهاد زمانی به وجود می آید که ایده ای بیان شده و نیاز به بهتر و آسان تر شدن در آن احساس می شود.به عبارتی،‌پیشنهاد رویکرد اصلاحی دارد.

ب)موضوعاتی که پیشنهاد تلقی نمیشود : ۱.شکایتها یا تقاضاها از افراد و واحدها ۲.موضوعات بی ربط با مسایل و فعالیتهای شهرداری بندرعباس ۳.پیشنهادهای مبهم یا بیان بدیهیات ۴.پیشنهادی که اجرای آن مقرون به صرفه نبوده و از لحاظ عملی قابل اجرا نباشد.