شهرداران بندرعباس از سال 1337 تا کنون

ردیف

نام شهردار

سمت

سال

1

وفائیان

کفیل شهرداری بندرعباس

پیش از سال 1340

2

پژمان

کفیل شهرداری بندرعباس

1341

3

صائب

شهردار بندرعباس

1343

4

طباطبایی

سرپرست شهرداری بندرعباس

1345

5

خاکسار

سرپرست شهرداری بندرعباس

1346

6

سایبانی

شهردار بندرعباس

1346

7

فکوری

سرپرست شهرداری بندرعباس

1348

8

کارگران

سرپرست شهرداری بندرعباس

1348

9

همامی

شهردار بندرعباس

1349

10

احمدی

سرپرست شهرداری بندرعباس

1350

11

کشاورز

شهردار بندرعباس

1352

12

صدر

شهردار بندرعباس

1353

13

شریعتی

شهردار بندرعباس

1354

14

ناظمی

سرپرست شهرداری بندرعباس

1354

15

کیومرثی

شهردار بندرعباس

1355

16

داریوش افراسیابی

شهردار بندرعباس

1356

17

عباسی

شهردار بندرعباس

1358

18

حسین خورگویی

شهردار بندرعباس

1359

19

احمد علی کارگران

شهردار بندرعباس

1359

20

محمدرضا مولایی

شهردار بندرعباس

1361

21

تهمتن ملکی

شهردار بندرعباس

1363

22

محمد جعفر حسام

سرپرست شهرداری بندرعباس

1367

23

ابوالفضل طیبی

شهردار بندرعباس

1368

24

محمد امین فرج زاده

شهردار بندرعباس

1371

25

قاسم کرمی

شهردار بندرعباس

1376

26

کریمیان

شهردار بندرعباس

1376

27

عبدالحسین رئیس پور

سرپرست شهرداری بندرعباس

1378

28

محمد شریف شهورزی

شهردار بندرعباس

1378

29

عباس قاسمی

سرپرست شهرداری بندرعباس

1380

30

مسعود دالمن

شهردار بندرعباس

1380

31

عباس قاسمی

سرپرست شهرداری بندرعباس

1383

32

منصور آرامی

شهردار بندرعباس

1383

33

شریف  شریفی نژاد

شهردار بندرعباس

1388

34

جعفر  بهاری میمندی

سرپرست شهرداری بندرعباس

1389

35

محمد جواد سلطان زاده

شهردار بندرعباس

1389

36

عبدالحسین ارجمند

سرپرست شهرداری بندرعباس

1392/06/17

37

عباس امینی زاده

شهردار بندرعباس

1392/08/07

38

عبدالحسین ارجمند

سرپرست شهرداری بندرعباس

1400/05/16

39

مهدی نوبانی

شهردار بندرعباس

1400/07/10