عنوان مزایده :آگهی مزایده عمومی حضوری (حراج ) سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بندر عباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1400/12/11
  آخرين مهلت :1400/12/14
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهی مزایده عمومی حضوری (حراج ) سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بندر عباس درنظر دارد نسبت به واگذاری تعداد 33 جایگاه موقت جهت عرضه و فروش ماهی قرمز ،سبزه و سایر محصولات مرتبط با ایام نوروز به صورت اجاره به مدت 15 روز را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد الشرایط واگذارنماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد. جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت 4روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع در جاده بندرعباس میناب - سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بندر عباس -واحد حقوقی مراجعه نمایند. • مهلت فروش اسناد و بازدید از محل از مورخه 11/12/1400 لغایت 14/12/1400می باشد. • هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد. • چنانچه برندگان اول ودوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. • شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری تهران می باشد. • این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد وصرفایک نوبت منتشر می گردد. • کلیه شرکت کنندگان به ازاء هر پیشنهاد مبلغ 000/000/12ریال به صورت نقدی یا ضما نت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 1068029541 نزد بانک رسالت شعبه گلشهر به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بندر عباس واریز نماید.(چک تضمین شده بانکی واسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد). آخرین مهلت واریز مبلغ سپرده ساعت 12 روز یکشنبه مورخه 15/12/1400 می باشد. • سازمان دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد . • برنده مزایده قبل از عقد قرارداد می بایست مبلغ اجاره بها پیشنهادی دروجه سازمان تودیع نماید. • متقاضیان می بایست با ارائه تصویر کارت ملی،شناسنامه و سپرده شرکت در مزایده اسناد و شرایط مزایده (حراج) پیشنهاد خود را بصورت حضوری در جلسه کمیسیون معاملات (حراج ) راس ساعت 12 روز یکشنبه مورخه 15/12/1400 که در محل سازمان تشکیل می گردد ارائه نماید بدیهی است حضور پیشنهاد دهنده در جلسه الزامی است و عدم حضور مانع تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. • حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون الزامی می باشد. بدیهی است عدم حضورمانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. • مستاجر پس ازپایان مدت قرارداد برابر تعهد محضری ارائه شده حق هرگونه ادعایی درمحل اعم از حق کسب و پیشه را از خود سلب واسقاط می نماید. • ملاک انتخاب برنده پس ازتایید صلاحیت بالاترین قیمت پیشنهادی اجاره ماهیانه می باشد. • سایر اطلاعات وجزییات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه ازآن را دریافت وبا قید قبولی امضاء وبه پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند. • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 09938098516 تماس مراجعه نمایید . روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات