عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای استیجاری (28 دستگاه خودرو آژانس جهت ایاب ذهاب پرسنل شهرداری منطقه یک)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :27/2/1401
  آخرين مهلت :31/2/1401
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای استیجاری (28 دستگاه خودرو آژانس جهت ایاب ذهاب پرسنل شهرداری منطقه یک) شهرداری بندرعباس در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای استیجاری (28 دستگاه خودرو آژانس جهت ایاب ذهاب پرسنل شهرداری منطقه یک) به شماره 2001004916000013 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی: - تاریخ انتشار فراخوان:27/02/1401 ساعت 12:00 - مهلت دریافت اسناد فراخوان:31/02/1401 ساعت 19:00 - مهلت ارسال پیشنهادات:10/03/1401 ساعت 19:00 - زمان بازگشایی پاکت ها: 11/03/1401 ساعت 14:00 این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ 000/000/300 ریال اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : شهرداری بندرعباس به آدرس بلوار امام خمینی (ره) شماره07633637881-3 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات