عنوان مناقصه :مناقصه عمومی دو مرحله ای مدیریت راهبری و سامان بخشی حفظ و نگهداری فضای سبز ابنیه و تاسیسات وابسته به شهرداری بندرعباس منطقه دو
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :7/2/1401
  آخرين مهلت :11/2/1401
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی مناقصه عمومی دو مرحله ای مدیریت راهبری و سامان بخشی حفظ و نگهداری فضای سبز ابنیه و تاسیسات وابسته به شهرداری بندرعباس منطقه دو شهرداری بندرعباس در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای مدیریت راهبری و سامان بخشی حفظ و نگهداری فضای سبز ابنیه و تاسیسات وابسته شهرداری بندرعباس منطقه دو به شماره 2001004916000006 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی: - تاریخ انتشار فراخوان:07/02/1401 ساعت : 12:00 - مهلت دریافت اسناد فراخوان:11/02/1401 ساعت 19:00 - مهلت ارسال پیشنهادات:21/02/1401 ساعت 19:00 - زمان بازگشایی پاکت ها: 24/02/1401 ساعت 15:00 نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ 000/000/800 ریال اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : شهرداری بندرعباس به آدرس بلوار امام خمینی (ره) شماره19- 07633753418 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات